DO KOGO
ADRESUJEMY USŁUGI

SPÓŁKI/ KLIENT KORPORACYJNY

Prawo pracy, prawo handlowe i gospodarcze, prawo kontraktów, dane osobowe, ochrona własności intelektualnej.
Lata doświadczenia, szuflada wzorcowych rozwiązań, głowy pełne sprawdzonych, czasem nietypowych, zawsze legalnych pomysłów.

BRANŻA IT

Nasza główna specjalizacja.

 

Towarzyszymy przedsiębiorcom przy przygotowaniu i negocjowaniu umów dotyczących tworzenia, wdrażania i serwisowania systemów informatycznych.

 

Wyposażamy serwisy i sklepy internetowe w prawną infrastrukturę działania.

 

Zajmujemy się sporami dotyczącymi domen internetowych.

 

Wspieramy twórców rozwiązań informatycznych we wdrażaniu ich nieszablonowych rozwiązań, proponując specjalistyczne usługi prawne szyte na miarę.

E-COMMERCE

Dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego wymagają wsparcia w obszarze elektronicznych, cyfrowych i zdalnych aspektów prowadzenia działalności.

 

Sprzedaż krajowa, międzynarodowa, dropshipping, prawa konsumenta- to zagadnienia rozpoznane przez Kancelarię w ramach obsługi branży e-commerce.

AKCJE MARKETINGOWE

Pozyskiwanie i utrzymywanie wartościowych powierzchni reklamowych, dbałość o legalność treści reklamowych, a także zgodność z wymogami ochrony danych osobowych to kwestie charakterystyczne dla branży, a jednocześnie dobrze rozpoznane przez partnerów Brief&Case.

RYNEK WYDAWNICZY

Wiedza i doświadczenie w zakresie tworzenia umów licencyjnych i umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, określanie granic dozwolonego użytku,  ochrona twórców i utworów, określanie relacji z organizacjami zbiorowego zarządzania- te i inne zagadnienia przydatne na rynku wydawniczym to również nasza specjalizacja.

AGENCJE EVENTOWE

Poruszanie się w obszarze albo na granicy regulowanej działalności turystycznej, rozkład ryzyka organizacji imprez między podwykonawców, poruszanie się w prawie umów- to wymogi stawiane prawnikom przez agencje eventowe; mamy reputację spełniania tych wymogów.

SZCZEGÓŁOWY OPIS
SPECJALIZACJI KANCELARII

 • PRAWO AUTORSKIE, PRAWO PRASOWE

  Wspieramy prawnie producentów multimediów i gier komputerowych, administratorów portali, dostawców hostingu, blogerów, właścicieli agencji marketingu interaktywnego, jak również inne podmioty i instytucje zainteresowane stworzeniem i nabyciem praw lub uzyskaniem licencji do wszelkich rozwiązań i systemów informatycznych.

   

  Doradzamy przy tworzeniu i negocjowaniu umów dotyczących rozwoju, wdrażania i eksploatacji programów komputerowych i systemów informatycznych, a także projektowania i obsługi stron internetowych oraz innych serwisów multimedialnych.

   

  Obsługujemy twórców i artystów wykonawców, a także podmioty korzystające z cudzej twórczości we własnej działalności biznesowej lub promocyjnej.

   

  Reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących praw autorskich do utworów (np. zdjęć, nagrań) rozpowszechnianych w mediach (również online)

   

  Przygotowujemy oraz negocjujemy umowy dotyczące wydawania książek i płyt, a także dystrybucji lub licencjonowania treści. Uczestniczymy na etapie negocjowania umów z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz w sporach sądowych dotyczących ich wynagrodzenia.

   

  Prowadzimy bieżącą stałą obsługę prawną agencji reklamowych oraz firm PR-owych.

   

  Przygotowujemy kontrakty i reprezentujemy klientów podczas negocjacji, mediacji oraz w sporach sądowych.

   

  Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych w sprawach z zakresu  prawa prasowego.

   

  Świadczymy usługi doradztwa co do zgodności z prawem materiałów redakcyjnych lub reklamowych.

   

  Kontakt do specjalisty z tego zakresu:

  Tomasz Będźmirowski- bedzmirowski@briefcase.pl

  Olga Zinkiewicz-Będźmirowska- zinkiewicz@briefcase.pl

   

 • IT/INNOWACJE

  Opracowujemy i negocjujemy (również w językach obcych) umowy wdrożeniowe, serwisowe, rozwojowe, a także outsourcingowe i  cloud computingowe.

   

  Doradzamy i reprezentujemy klientów przed sądami w sporach dotyczących wdrożeń systemów informatycznych oraz naruszenia autorskich praw majątkowych do oprogramowania.

   

  Tworzymy systemy wyjścia (tzw. exit plany) z projektów,  zabezpieczając kwestie związane z własnością intelektualną.

   

  Kontakt do specjalisty z tego zakresu:

  Tomasz Będźmirowski- bedzmirowski@briefcase.pl

  Olga Zinkiewicz-Będźmirowska- zinkiewicz@briefcase.pl

   

   

 • DOMENY INTERNETOWE

  Wspieramy przedsiębiorców w zakresie rejestracji, utrzymania oraz ochrony domen internetowych przed naruszeniami.

   

  Doradzamy i reprezentujemy Klientów w dochodzeniu roszczeń o zaniechanie naruszeń i przeniesieniu praw do  domen internetowych na rzecz podmiotów uprawnionych.Przygotowujemy umowy dotyczące domen internetowych, w tym również warunków ich zbycia (cesjowania) w sprawach spornych.

   

  Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

   

  Kontakt do specjalisty z tego zakresu:

  Tomasz Będźmirowski- bedzmirowski@briefcase.pl

  Olga Zinkiewicz-Będźmirowska- zinkiewicz@briefcase.pl

   

   

 • ZNAKI TOWAROWE, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

  Oferujemy pomoc w ochronie własności intelektualnej, w tym przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony znaków towarowych.

   

  Występujemy w sprawach spornych dotyczących praw wyłącznych zarówno przed Urzędem Patentowym, jak i przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

   

  Stale współpracujemy z rzecznikami patentowym.

   

  Kontakt do specjalisty z tego zakresu:

  Tomasz Będźmirowski- bedzmirowski@briefcase.pl

  Olga Zinkiewicz-Będźmirowska- zinkiewicz@briefcase.pl

 • DANE OSOBOWE, DOBRA OSOBISTE

  Dokonujemy analiz, tworzymy opinie oraz konsultujemy projekty w przedmiocie lub aspekcie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ochrony danych osobowych, prawem do prywatności, prawem reklamy, przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także ochroną konsumentów.

   

  Współpracując stale z profesjonalnym administratorem bezpieczeństwa informacji i certyfikowanym audytorem wewnętrznym normy ISO 27001, zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych – prowadzimy audyty mechanizmów przetwarzania danych w przedsiębiorstwach, dostarczamy praktyczne zalecenia, kompleksową, skrojoną do potrzeb i specyfiki podmiotu dokumentację, świadczymy pomoc we wdrażaniu wymogów RODO. Doradzamy w kwestii powierzania przetwarzania oraz wszelkich innych operacji na zbiorach danych osobowych. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować optymalne formy wsparcia procesów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach.

   

  Prowadzimy szkolenia oraz wykłady z zakresu ochrony danych osobowych.

   

  Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych w sprawach z zakresu zniesławienia lub naruszenie dóbr osobistych.

   

  Kontakt do specjalisty z tego zakresu:

  Tomasz Będźmirowski- bedzmirowski@briefcase.pl 

  Olga Zinkiewicz-Będźmirowska- zinkiewicz@briefcase.pl

  Agnieszka Zalewska- zalewska@briefcase.pl

  Ewa Pogórska-Rakiel- rakiel@briefcase.pl

 • E-COMMERCE

  Prowadzimy kompleksową obsługę przedsiębiorców zajmujących się handlem elektronicznym.

   

  Zajmujemy się tworzeniem prawnej infrastruktury działania portali internetowych, e-sklepów i aplikacji mobilnych.

   

  Tworzymy całościową dokumentację niezbędną do świadczenia usług lub sprzedaży towarów w Internecie. Sporządzamy i konsultujemy polityki prywatności oraz regulaminy portali społecznościowych, sklepów online i aplikacji mobilnych pod względem ich zgodności z prawem, w tym regulacjami konsumenckimi oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

   

  Pomagamy przy kształtowaniu warunków promocji, konkursów, programów lojalnościowych oraz komunikacji marketingowej.

   

  Kontakt do specjalisty z tego zakresu:

  Tomasz Będźmirowski- bedzmirowski@briefcase.pl

  Agnieszka Zalewska- zalewska@briefcase.pl

 • SPORY SĄDOWE

  Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych.

   

  Świadczymy usługi polegające na pogłębionej analizie przedprocesowej sporu co do stanu prawnego i faktycznego, a także wskazaniu strategii prowadzenia sprawy i zabezpieczeniu materiału dowodowego.

   

  Przed wszczęciem sporu oferujemy pomoc prawną w zakresie przygotowania wezwań i innych, stosownych pism.

   

  Uczestniczymy w rozmowach ugodowych, prowadzimy negocjacje w imieniu Klientów.

   

  Kontakt do specjalisty z tego zakresu:

  Olga Zinkiewicz-Będźmirowska- zinkiewicz@briefcase.pl

  Agnieszka Zalewska- zalewska@briefcase.pl

 • PRAWO PRACY

  W ramach Kancelarii świadczymy usługi z zakresu prawa pracy, w tym m.in. sporządzamy opinie prawne, umowy o pracę, umowy zlecenia, regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania,  ZFŚS, umowy z członkami władz spółek, kontrakty menedżerskie.

   

  Przygotowujemy wnioski o indywidualne interpretacje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędów podatkowych w sprawach związanych z prawem pracy.

   

  Prowadzimy negocjacje i mediacje z pracownikami w sprawach indywidualnych oraz ze związkami zawodowymi w sprawach zbiorowych. Bierzemy udział w negocjacjach z reprezentacjami pracowników, w tym związanymi ze sporami zbiorowymi, a także  wspomagamy pracodawcę w negocjacjach układów zbiorowych pracy.

   

  Nadto, świadczymy usługi doradcze z zakresu restrukturyzacji zakładu pracy i racjonalizacji zatrudnienia.

   

  Reprezentujemy pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych, a także przygotowujemy odpowiedzi do protokołów pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

   

  Prowadzimy szkolenia i audyty z zakresu szeroko pojętego prawa pracy.

   

  Kontakt do specjalisty z tego zakresu:

  Ewa Podgórska- Rakiel- rakiel@briefcase.pl

 • OBSŁUGA SPÓŁEK/ PRAWO OBROTU GOSPODARCZEGO

  Świadczymy doradztwo prawne w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej działalności w Polsce, opracowujemy projekty umów (aktów założycielskich) i statutów spółek, zapewniamy rejestrację spółek (rejestr przedsiębiorców KRS, GUS, US, ZUS i inne).

   

  Sporządzamy i opiniujemy projekty umów wspólników/akcjonariuszy oraz negocjujemy te umowy w imieniu klientów. Opracowujemy projekty uchwał organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy) oraz reprezentujemy wspólników na zgromadzeniach wspólników (walnych zgromadzeniach akcjonariuszy). Zapewniamy bieżącą obsługę prawną organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń), kompleksowe doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności spółek, przeprowadzanie procesów łączenia, podziałów i przekształceń spółek, opracowywanie lub opiniowanie projektów umów z członkami zarządu spółek oraz negocjowanie tych umów w imieniu klientów.

   

  Sporządzamy opinie prawne w zakresie prawa spółek handlowych, reprezentujemy spółek w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji.

   

  Świadczymy doradztwo prawne w zakresie ochrony praw i interesów spółek i ich wspólników (akcjonariuszy), rozwiązywania konfliktów między wspólnikami (akcjonariuszami), w tym w drodze mediacji przedsądowej, oraz reprezentujemy klientów w sporach sądowych pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) albo między wspólnikami (akcjonariuszami) a spółką.

   

  Kontakt do specjalisty z tego zakresu:

  Tomasz Będźmirowski- bedzmirowski@briefcase.pl

  Olga Zinkiewicz-Będźmirowska- zinkiewicz@briefcase.pl

  Agnieszka Zalewska- zalewska@briefcase.pl

   

   

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności